Sketty

Sketty Ballet ClassesHoly Trinity Church

Monday Classes

Grade 3                        4.00 – 4.45 pm
Grade 4                        4.45 – 5.30 pm
Grade 5                        5.30 – 6.15 pm
Grade 6                        6.15 – 7.00 pm

Holy Trinity Church,
Sketty Park,
Swansea.
SA2 8JQ